4000.00m
Fallschirmspringen Kärnten

Splošni pogodbeni pogoji
Splošni pogodbeni pogoji za sistem spletnega naročanja društva Fallschirmzentrum Kärnten („FZK“)

Preambula
Društvo Fallschirmzentrum Kärnten, registrirano pod vpisno številko ZVR: 689977393 (v nadaljevanju: FZK) je neprofitno in v vseh pogledih splošno družbeno koristno društvo v smislu avstrijskega Zakona o pobiranju zveznih dajatev (BAO). Njegov cilj je krepitev telesnih in duševnih sposobnosti prek športnega udejstvovanja. Društvo v okviru svojega rednega delovanja ponuja izvedbo skokov s padalom v tandemu vsem zainteresiranim osebam za namene promocije pri nadebudni mladini in spodbujanja padalstva v javnosti. Sistem spletnega naročanja, ki ga ponuja društvo na domači spletni strani, se uporablja za poenostavljeno distribucijo kuponov, s katerimi je mogoče koristiti skok s padalom v tandemu v skladu s pogoji pogodbe o izvedbi tandemskega skoka s padalom, ki se sklene na mestu samem.

I. Splošni pogoji

 1. V primeru naročila kode kupona prek sistema spletnega naročanja se sklene pogodba med naročnikom/naročnico in registriranim društvom Fallschirmzentrum Kärnten, A-9560 Feldkirchen, Tauernstrasse 69a, vpisna številka ZVR: 689977393 (v nadaljevanju: FZK).
 2. Uporabljajo se izključno ti Splošni pogodbeni pogoji v različici, ki velja v času sklenitve pogodbe.
 3. Do nakupa kuponov za skok v tandemu (kode kupona) prek sistema spletnega naročanja so upravičene samo fizične in pravne osebe s polno poslovno sposobnostjo.

II. Predpogoji

 1. Osebe, ki želijo izvesti skok s padalom v tandemu s koriščenjem kode kupona, morajo izpolnjevati spodaj navedene osebne predpogoje:
  • Telesna višina: najmanj 1,35 m in največ 2,10 m.
  • Teža: največ 90 kg (za prekoračitev teže se običajno zahteva doplačilo, pri čemer velja, da društvo FZK preveri izvedljivost skoka za vsak posamezen primer).
  • Drugo:
   • splošno dobro zdravstveno stanje;
   • brez zmanjšanja sposobnosti zaradi vnosa alkohola in drugih opojnih substanc;
   • do dopolnjenega 18. leta starosti se zahteva predložitev soglasja od vsaj enega zakonitega skrbnika;
   • sklenitev pogodbe o izvedbi tandemskega skoka s padalom, ki je vezana na posebno članstvo v društvu FZK.
 2. Poleg osebnih predpogojev je izrecno navedeno, da pri rezervacijah terminov, ki pogojeni z izredno odvisnostjo padalstva od vremenskih razmer, pa tudi od drugih dejavnikov, predvsem sprostitev zračnega prostora ali začasne spremembe odskočišča, lahko pride do nepredvidene preložitve termina.

III. Naročanje

Plačilo za nakup tandemskih kuponov FZK prek spleta lahko izvedete s PayPal, kreditno kartico, z nakazilom Klarna ali bančnim nakazilom na račun FZK pri Kärntner Sparkasse - IBAN: AT36 2070 6045 0012 2876 - BIC: KSPKAT2KXXX v korist prejemniku Fallschirmzentrum Kärnten.

IV. Spletno naročanje, sklenitev pogodbe

 1. Za postopek spletnega naročanja mora naročnik/naročnica obvezno slediti naslednjim tehničnim korakom:
  1. izbira vrste in kraja skoka ter število kuponov;
  2. vnos podatkov za pripravo obdelave plačila;
  3. izbira načina pošiljanja;
  4. izbira plačilnega sistema;
  5. pregled in kontrola naročene storitve in osebnih podatkov;
  6. sprejem Splošnih pogodbenih pogojev;
  7. avtorizacija in izvedba naročila s potrditvijo plačila.
 2. S klikom na gumb »Dokončna izvedba naročila« se šteje, da je naročilo postalo zavezujoče.

V. Pravica do preklica, Pouk o preklicu

Imate pravico, da v roku štirinajstih dni brez navedbe razloga prekličete to naročilo.

Štirinajstdnevni odstopni rok teče od dne, ko ste Vi prevzeli, ali je od Vas imenovana tretja oseba, ki ni bila prevoznik, prevzela robo.

Za uveljavljanje pravice do preklica nas
Fallschirmzentrum Kärnten
Tauernstrasse 69a
9560 Feldkirchen
office@fz-k.at
+43(0)6509020 202
ZVR: 689977393


morate z nedvoumno izjavo (kot je to pismo, poslano po pošti, faksu ali elektronski pošti) obvestiti o Vaši odločitvi, da preklicujete to naročilo. Za preklic lahko uporabite priloženi obrazec, kar pa ni pogoj.
Za zaščito odstopnega roka zadostuje, da odpošljete obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe pred iztekom odstopnega roka.

VI. Posledice preklica

Če prekličete to naročilo, Vam moramo vsa plačila, ki smo jih od Vas prejeli, vrniti takoj, najkasneje pa v roku štirinajstih dni od dne, ko smo prejeli obvestilo o preklicu Vašega naročila. Za vračilo plačila uporabljamo ista plačilna sredstva, ki ste jih uporabili za prvotno transakcijo, razen če smo se z Vami izrecno dogovorili drugače; v nobenem primeru se Vam za vračilo ne zaračunajo stroški.

Če ste zahtevali, da naj s storitvami pričnemo v odpovednem roku, morate za le-te plačati ustrezen znesek.

Pravica do odstopa od pogodbe ne obstaja, razen če sta se stranki dogovorili drugače, v primeru pogodb za opravljanje storitev v zvezi z rekreativno dejavnostjo, če pogodba za opravljanje predvideva določen termin ali obdobje.

VII. Obdelava naročila, dodelitev kode

 1. Naročila se prejmejo v elektronski obliki in se načeloma obravnavajo še isti dan, najpozneje pa naslednji delovni dan (razen sobote, nedelje in praznikov). Naročnik/naročnica po elektronski pošti prejme potrdilo od društva FZK o postopku naročila, račun, po prejemu plačila pa tudi večmestno kodo (prosto prenosljivo) za enkratno koriščenje storitve na podlagi pogodbe o izvedbi tandemskega skoka s padalom, ki se sklene za vsak posamezen primer in je vezana na posebno članstvo v društvu FZK.
 2. Naročnik/naročnica je odgovorna za izgubo, krajo ali zlorabo kode kupona, za kar društvo FZK ne daje nikakršne odškodnine. Vsako kodo kupona je mogoče unovčiti samo enkrat.
 3. Kupone lahko po prejemu plačila s poimenovanjem kode kupona unovči:
  1. upravičena oseba tik pred izvedbo skoka ob prijavi na odskočišču;
  2. upravičena oseba z osebno, pisno ali ustno rezervacijo termina.
 4. Pridobljene kode kupona ni mogoče unovčiti v gotovini, ostaja pa veljavna najmanj eno leto od predložitve potrdila. V tem obdobju se društvo FZK zavezuje sprejeti kodo kupona in opraviti dogovorjeno storitev. Po poteku veljavnosti se vrednost kupona v trenutku unovčitve poračuna z dnevno ceno skoka, ki velja v času sklenitve.

VIII. Rezervacija in stornacija termina

 1. Naročnik/naročnica oziroma druga navedena upravičena oseba lahko v primeru unovčitve kupona in s tem povezane rezervacije termina do 7 dni pred najavljenim skokom stornira izvedbo tega po telefonu ali po elektronski pošti brez navedbe razlogov, pri čemer je za društvo FZK merodajen čas prejema izjave o stornaciji. V tem primeru se veljavnost pridobljene kode kupona ponovno obnovi do prvotnega datuma zapadlosti.
 2. Če naročnik/naročnica oziroma druga navedena upravičena oseba ne izkoristi termina, povezanega z unovčenim kuponom, oziroma v sedmih (7) dneh pred najavljenim skokom le-tega odpove, se šteje, da je koda kupona zapadla.
 3. Društvo FZK lahko odpove rezervirane termine, če glede na točko II. 2) teh Splošnih pogodbenih pogojev nastopijo okoliščine, ki bi onemogočale pravočasno in varno izvedbo skoka. V tem primeru se veljavnost pridobljene kode kupona ponovno obnovi do prvotnega datuma zapadlosti oziroma se lahko dogovori nov termin.
 4. Če se v sedmih (7) dneh pred skokom ali tik pred izvedbo skoka izkaže, da upravičena oseba ne izpolnjuje osebnih predpogojev iz točke II. 1), potem pridobljena koda kupona zapade.

IX. Cene, obračuni in plačilni pogoji

 1. Vse cene so navedene v evrih brez DDV, saj je društvo FZK v skladu s členom 6, odstavek 1, avstrijskega Zakona o davku na dodano vrednost (UStG) oproščeno od obračunavanja DDV.
 2. Vse cene se razumejo kot cene na enoto – za en skok po osebi.

X. Varnost in varstvo podatkov

Izrecno opozarjamo na našo politiko zasebnosti, ki je na voljo na spletni strani www.fz-k.at

XI. Končne določbe

 1. Za te Splošne pogodbene pogoje velja avstrijsko pravo. Kraj izpolnitve je sedež društva FZK na naslovu A-9560 Feldkirchen, Tauernstrasse 69a. V zvezi z izbiro sodne pristojnosti je bilo dogovorjeno, da se vsi spori, ki izvirajo iz pravnega razmerja, opisanega v tej pogodbi, rešujejo pred stvarno pristojnim sodiščem na kraju izpolnitve.
 2. Če je neka določba iz teh Splošnih pogodbenih pogojev neveljavna ali takšna postane, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb. Neveljavna določba se nadomesti s takšno, ki je najbliže gospodarskemu namenu neveljavne določbe. Enako velja v primeru vrzeli, ki jih morda vsebujejo ti Splošni pogodbeni pogoji.
 3. Izjave za društvo FZK se pošljejo v pisni obliki na naslov A-9560 Feldkirchen, Tauernstrasse 69a ali po elektronski pošti na naslov: .

Različica: november 2017

To pravite vi
po skoku

„Hvala za to doživetje!“

Pred skokom sem bila resnično nervozna.
Ko pa je potem šlo gor, je napetost kr naenkrat minila.
In po skoku je bil še samo noro.

Claudia

„Noro!“

Najlepša hvala mojim prijateljem za to neverjetno darilo in doživetje katerega
nebom nikoli pozabil! Top!

Tom

„Polno adrenalina“

Veliko sem že doživel, ampak skok iz 4.000 m višine
je bil tudi zame čisto nova izkušnja :-)

Fabian